About

Stroboskope art space
« 1 z 4 »


english below
STROBOSKOP ART SPACE to przestrzeń wystawiennicza, znajdująca się w ciągu garaży przy ulicy Siewierskiej 6 w Warszawie

STROBOSKOP jest przestrzenią otwartą na eksperyment i najróżniejsze postawy, żywą i pobudzającą twórczość artystyczną, która stworzy alternatywę dla warszawskiej i polskiej sceny artystycznej. Chcemy promować ambitne i nietypowe przedsięwzięcia oraz inicjować współpracę z innymi podobnymi przestrzeniami w Polsce i na świecie w celu aktywnego rozwijania własnej aktywności. Stroboskop skupia się głównie na współpracy z młodymi artystami, ale nie wyklucza  współtworzenia projektów z artystami  rozpoznawalnymi na polskiej i międzynarodowej scenie artystycznej. Jesteśmy OFFspacem, który nie boi się radykalnych eksperymentów i nastawiony jest na to, by wypełnić lukę, jaka istnieje na scenie artystycznej, zdominowanej przez politykę galerii i instytucji.
www.facebook.com/Stroboskop


Przestrzeń prowadzona jest przez:


Franciszek Buchner (ur. 1985) – fotograf, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Jego prace pokazywane były m.in. w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (wystawa zbiorowa Gdyby dwa morza miały się spotkać, 2015), w warszawskiej Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana (wystawy indywidualne Przedmioty własne artystów, 2015 oraz Architektura XXI wieku, 2011), w Galerii Raster w Warszawie (wystawa zbiorowa Salon Nowej Fotografii, 2016) oraz na 10. Przeglądzie Sztuki SURVIVAL we Wrocławiu (2012). W latach 2010-2014 współpracował z Galerią Czułość, gdzie prezentował między innymi wystawę indywidualną Ptaki, ryby, szczury (2014). Mieszka i pracuje w Warszawie.
www.franciszekbuchner.tumblr.com

Agnieszka Delman  od wczesnych lat studenckich związana z teatrem – przeniosła się na studia zaoczne, żeby jak najwcześniej podjąć pracę asystencką w Nowym Teatrze w Warszawie. Pracowała przy produkcjach Krzysztofa Warlikowskiego (“Opowieści afrykańskie według Szekspira”, “Kabaret warszawski”, “Francuzi”), ale także przy “Apokalipsie” reż. Michała Borczucha, czy spektaklu tanecznym reż. Claude Bardouil pt. “Nancy. Wywiad”. Miała okazję organizować dwie wystawy: “Kohezja” studentów prof. Mirosława Bałki, oraz “Nie ma ziewania”. Od 2015 roku jest samodzielną producentką Nowego Teatru, czuwającą nad eksploatacją większości sztuk teatralnych Krzysztofa Warlikowskiego.

Norbert Delman (ur. 1989) – żyje i pracuje w Warszawie. Absolwent ASP w Warszawie z pracowni prof. Mirosława Bałki (2011–2014), studiował również na University College Falmouth (2010, UK). Multidyscyplinarny artysta, posługuje się wieloma mediami (video, rzeźba, found object, intalacja, performance). Jego prace były prezentowane między innymi w CSW Zamek Ujazdowski Warszawa (2014), MODEM Center for Modern and Contemporary Arts w Debreczynie (2011, HU), Edinbourgh Sculpture Workshop (2014), Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (2013). Otrzymał stypendium na rezydencję dla polskich artysów w ESW (2014, UK) oraz na rezydencję InterModem Centre for Modern and Contemporary Arts Debreczyn (2011, HU). Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2016).
www.norbertdelman.com


STROBOSKOP ART SPACE is an exhibition space located in a row of old car garages attached to the housing in 6 Siewierska Street.

STROBOSKOP is a uniquely experimental space established to blend and promote various and polarized artistic attitudes and creativity. It is intended to pose an alternative to the Warsaw and Polish art scene. We support ambitious and uncommon artistic endeavors and actively expand by bridging with like ventures, both locally and internationally. Though our main goal is to focus on young and emerging artists, we do not exclude cooperation with those whose careers are more established.

As we do not avoid radical experiments, our OFFspace fills the gap existing in the art scene dominated by the policies of powerful public institutions and private galleries.
www.facebook.com/Stroboskop

Run by:

Franciszek Buchner (born 1985) – photographer, graduated from the Fine Arts Academy in Poznan. His works have been exhibited,at many important institutions, including the Museum of Modern Art in Warsaw (group show Lest the Two Seas Meet, 2015), Bęc Zmiana New Culture Foundation in Warsaw (solo shows Things Artsts Own, 2015 and Architecture of the 21st century 2011), Raster Gallery in Warsaw (group show Salon of New Photography, 2016). In 2012 Franciszek displayed his photographs at the 10th edition of SURVIVAL Art Review in Wroclaw (2012). Between 2010 and 2014 he collaborated with Czułość Gallery where he has presented his solo show Birds, fish, rats (2014). He lives and works in Warsaw.
www.franciszekbuchner.tumblr.com

Agnieszka Delman – since her student years she is connected with theatre and since that time she has been an assistant at the Nowy Teatr in Warsaw. She worked as an production assistant with Michał Borczuch (“The Apocalypse“), Claude Bardouil (“Nancy. Interview“) and Krzysztof Warlikowski (“The African tales by Shakespeare“, “Kabaret warszawski“, “The French“). She collaborated with Mirosław Bałka’s students to create two exhibitions: “Kohezja” and “Nie ma ziewania”. Since 2015 she is an independent producer at the Nowy Teatr.

Norbert Delman (born in 1989) graduated from the Academy of Fine Arts in Warsaw from the studio of Mirosław Bałka. In his multidisciplinary practice, he attempts to illustrate the anxieties and tensions experienced by himself as well as by his peers, addressing such notions as competition, uncertainty and risk. He is also an experimenting curator,
co-founder of Stroboskop art space in Warsaw. His works have been presented at the Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle in Warsaw 2014, MODEM Centre for Modern and Contemporary Arts in Debrecen 2011, Edinburgh Sculpture Workshop 2014, Museum of Contemporary Art Krakow 2013. He received a scholarship Residency for a Polish Artist ESW, Edinburgh, UK 2014, Residence program InterModem in Centre for Modern and Contemporary Arts in Debrecin, Hungary 2011 and Residence prgoram WRSW | BRLN 2016. Scholar of the Minister of Culture 2016. He also participate in „Park Rzeźby na Bródnie” with Museum of Modern ART in Warsaw 2016
www.norbertdelman.com